Monday, 5 April 2010

Mountain Agrafa/Amarantos village

White Stork nest in Artesiano - Karditsa

White Storks nest in Kalithyro - Karditsa

White Storks nest in Paleokastro - Karditsa

Barn Swallow - Hirundo rustica

Lesser Kestrel - Falco naumanni


Wild flowers

Spring around Karditsa town